Frei Anselmo Corteletti

Santa Teresa
Vigário
Aniversário:
29/01/1930
Ordenação Sacerdotal:
19/03/1955